Maia Birkeland

 

SØKE UTSTILLINGSPLASS VED SFKM?

Vi har tildelt utstillingsplassar for perioden 2020-2022 og tek for tida ikkje imot nye søknadar. Perioden 2023 vil ikkje bli utlyst i år.

I tråd med avtale om ivaretaking av kunstsenterfunksjonar i Sogn og Fjordane, inviterer Sogn og Fjordane Kunstmuseum kvart år kunstnarar til å søke utstillingsplass hos oss. Søknadane blir handsama av Kunstfagleg råd som består av tre medlemar: direktør ved kunstmuseet, samt ein representant frå Biletkunstnarane i Sogn og Fjordane og ein representant frå Norske Kunsthåndverkere-Vestnorge. Årleg søknadsfrist er 31.10.  

KVEN KAN SØKE?

Alle biletkunstnarar og kunsthandverkarar kan søke.

Om søknaden gjeld eit gruppeprosjekt, vil ein person måtte representere gruppa.

Vi oppmodar søkar til å legge fram prosjekt som ikkje har vore vist tidlegare og som er produsert innanfor dei siste 5 åra.

 

KORLEIS SØKE?

Søkaren er pliktig til å legge ved følgande dokumentasjon i EIT dokument (PDF, maks. 5 MB):

 

Administrative detaljar

- Namn, addresse, telefonnummer og e-post adresse.

- Nettsideadresse om ein har det.

- Ein kortfatta CV (som òg inneheld fødselsår og stad).

 

Kunstprosjekt

- Tittel

- Detaljert omtale av prosjektet (maks 2 sider)

- Liste over deltakarar om gruppeutstilling

- Liste over kunstverk med foto eller ei direktelenke til verket på internett (maks 10 foto/lenker).

 

SØKNADSFRIST?

Søknadsfrist 31. oktober kvart år. Søknaden sendast til: sfkm(at)misf.no.
Du vil få varsel om at søknaden er teke i mot og svar på søknaden innan 3 månader etter søknadsfristen.

 

Foto: Frå Maia Birkeland si utstilling "Det vi har i lag", 2017 i høgsalen ved SFKM, Førde. Fotograf: Oddleiv Apneseth.